گالری کارهای هنری و گرافیکی

گالری کارهای هنری و گرافیکی

تمامی کارهای گرافیکی و هنری خلاقانه رزیتا گلتراش Rozita Goltarash که با برند تجاری rogndesign فعالیت هنری و طراحی را دارد، در زیر آمده است.

فردای زمین

صلح

زوزه گرگ

بانوی شهر

اعتراض

بالرین

چستر

مجتمع تجاری آبنوس و پردیس

مجتمع تجاری آبنوس و پردیس

مجتمع تجاری آبنوس و پردیس